Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze.
Převzato z webu Ostravko – opavské diecéze, foto: Pixabay.com

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do posledního týdne letošní velikonoční doby. Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého jsou dny Svatodušní novény. Připomínají nám apoštoly očekávající Ducha Svatého, sjednocené v modlitbě spolu s Pannou Marií a dalšími učedníky. Toto společenství, které se po Seslání Ducha stává prvotní církví, začíná také záhy řešit praktické záležitosti života církve. Apoštolové si například vybírají další spolupracovníky a ustanovují jáhny, aby moudře rozdělovali společné prostředky a nikomu nic nescházelo.

Nejinak je tomu i v naší době. Církev se v těchto dnech také intenzivně modlí v touze po Duchu Svatém a ve snaze hledat cesty evangelia v tomto světě. Rád bych v té souvislosti poděkoval za to, že jste vzali ve farnostech vážně výzvu k modlitbě za nová povolání i za jmenování nového diecézního biskupa. S důvěrou vám chci dnes svěřit jinou záležitost praktického života naší místní církve.

Víte, že jsme se před devíti lety, po přijetí zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi, vydali na nesnadnou cestu finanční samostatnosti a nezávislosti církve na státu. Během uplynulých osmi let se nám podařilo vybudovat základní pilíře hospodaření diecéze. Hospodaříme s majetkem, který nám stát vydal, a část, kterou nebylo možné vydat, dostáváme ve finanční náhradě, kterou se snažíme moudře investovat. Zároveň dostáváme od státu příspěvek na platy duchovních a provoz diecéze. Tento příspěvek se ale rok od roku plánovaně vždy o 5 procent snižuje. V letošním roce už se nacházíme za polovinou sedmnáctiletého období, po které nám má být tento příspěvek vyplácen. Z celkové částky 93 milionů korun, kterou na platy duchovních v diecézi za rok potřebujeme, už letos dostaneme pouze 70 procent. Zbývajících 30 procent (což je 28 milionů korun) musíme doplnit výnosem z hospodářské činnosti biskupství. To se nám, Bohu díky, zatím daří. Každoroční externí audit potvrzuje, že hospodaření biskupství je zdravé. Pohled do budoucna ovšem říká, že už za osm let nás čeká velká výzva, kdy budeme muset platy duchovních financovat v plné výši z vlastních zdrojů. Proto se ukazuje už teď jako potřebné a žádoucí zapojit do spoluúčasti na financování platů duchovních určitým podílem také farnosti.

Od vzniku diecéze až do této doby se farnosti na společném financování života diecéze podílely odvodem takzvaného desátku – tedy deseti procent z vybraných sbírek ve farnosti. Tímto způsobem byly každoročně shromážděny necelé 4 miliony korun, které byly využity jako solidární podpora ekonomicky slabším farnostem při spolufinancování některých oprav. Přehled této podpory je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě diecéze. Tato solidarita farností je velmi důležitá a chci vám za ni, stejně jako za podporu charit, škol a dalších účelů v různých vyhlášených sbírkách během roku poděkovat.

Po poradě s kněžskou radou jsem rozhodl rozšířit od letošního roku solidární příspěvek farností také na mzdové účely, tedy na spolufinancování platů duchovních. Podobnou cestou se postupně vydávají také další diecéze. V naší diecézi proto nově vznikl Diecézní mzdový a solidární fond neboli „DMS fond“ jako forma spoluúčasti farností a věřících na financování platů duchovních a nákladů pastorace v diecézi. Ruší se tedy výše zmíněný desátek, ale neruší se solidarita. Do DMS fondu bude nově každá farnost ročně odvádět částku vypočtenou podle předem stanoveného klíče. Ta se bude skládat z pevné částky za každého dospělého účastníka bohoslužeb (podle sčítání z roku 2019) – 250,-Kč ročně (tj. 21,-Kč měsíčně), a proměnlivé částky 20 procent ze zisku hospodářské činnosti farnosti v předchozím účetně uzavřeném roce. Výše daru do DMS fondu za vaši farnost je na letošní rok vypočtena na ………….……,- Kč. (Přesná částka bude doplněna v každé farnosti podle počtu věřících)

Takto shromážděné prostředky z celé diecéze v předpokládané výši 12,8 milionů korun budou rozděleny na dvě poloviny. První polovina pomůže při dofinancování platů duchovních, které nejsou nijak vysoké, právě naopak. Průměrný plat duchovního v naší diecézi činí 22 tisíc korun hrubého. Příspěvek farností bude letos tvořit jen pětinu ze zmíněných 28 milionů, které potřebujeme dofinancovat, a zajistí financování platů duchovních v diecézi na necelý jeden měsíc. Druhá polovina DMS fondu bude nadále (v rámci solidarity) sloužit k podpoře ekonomicky slabších farností.

Možná je to trochu moc čísel, ale věřím, že pochopíte, že bez spoluúčasti věřících se financování života církve určitě do budoucna neobejde. Proto vás prosím o vaše pochopení a štědrost. Budu vděčný, když darem podpoříte příspěvek vaší farnosti do DMS fondu a pomůžete tak s financováním platů duchovních v naší diecézi. Svůj dar můžete dát ve vašem kostele do kterékoli neúčelové sbírky. Zároveň nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru ke snížení základu daně, aby svůj dar odevzdali přímo duchovnímu správci, nebo poslali na účet vaší farnosti s variabilním symbolem 1996 a nechali si vystavit potvrzení o daru.

Biskup František Václav napsal před osmi lety v dopise, kterým vysvětloval dopady majetkového narovnání mimo jiné tato slova: Nejsou na místě úvahy o bohatství, ale naopak o skromnosti a odpovědnosti za budoucí službu církve v našem regionu. K této odpovědnosti patří vidět a vnímat výzvy, které před námi stojí. Kéž nás tato etapa života diecéze vzájemně posílí, upevní naši jednotu a umožní přinášet dobré plody naší služby společnosti.

Jsou to slova stále platná a jsem za ně velmi vděčný. Ukazují, že je potřeba jít dále jako jedno společenství putující církve, na jehož životě se podílíme a za které máme spoluodpovědnost. Děkuji, že to projevujete i svými dary.

Ještě jednou vám ze srdce děkuji za každou vaši pomoc, modlitbu i dar, a žehnám.

+ Martin David, apoštolský administrátor