Svátosti

Pokud máte zájem o udělení svátosti (křest, svaté přijímání, svátost smíření (zpověď), biřmování, svátost manželství, pomazání nemocných), prosím, využijte kontaktních informací na jednotlivé kněze, navštivte farní kancelář nebo využijte možnosti setkání s knězem po bohoslužbě. U všech svátostí, včetně křtu, se postupuje zcela individuálně, dle možností žadatelů.

Křest

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu.

Svaté přijímání

Příprava probíhá ve skupině dětí ve 3. třídě.

U dospělých trvá katechumenát spojený s přípravou na křest 1.–2. roky, dle disponovanosti katechumena.

Svátost smíření

Je určena pro katolického křesťana, který se touží smířit s Bohem a hledá odpuštění hříchů. Uděluje se vždy půl hodiny přede mší svatou v kostele.

Biřmování

Je svátostí dospělých (přijetí darů Ducha svatého). Uděluje se na základě roční přípravy vedoucí ke zralosti a dospělosti v duchovním životě a vyznávání víry. Minimální hranice pro přijetí této svátosti je 15 let.

Manželství

Svátost manželství mohou uzavřít pouze pokřtění lidé (muž a žena). V případě, že jeden z žadatelů není pokřtěn, řeší se věc administrativně na základě povolení tzv. dispenzu od diecézního biskupa.

Pomazání nemocných

Uděluje se individuálně kdykoliv na základě požádání, ať už osobního, nebo telefonického. K plnému přijetí patří svatá zpověď, a pokud je to možné, pak i přijetí eucharistie (svatého přijímání).