Ranní a večerní modlitby

Modlitba je rozhovor s Bohem. Učíme se jí prakticky po celý život. Existují tradiční a staletími ověřené modlitby k různým příležitostem, ale také ke svatým a andělům, našim přímluvcům a strážcům. Velmi hodnotná a žádoucí je modlitba vlastními slovy. Tato stránka může být inspirací a pomůckou jak, a za co se pravidelně modlit.

Ranní modlitba

Znamení Kříže: “Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého”. Amen.

Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Děkuji Ti za nový den. Je to Tvůj dar.

To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával Tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví Láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe.

Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.
Od Ducha Svatého si vyprošuji Tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k Tvému Synu.

Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě.
Amen.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných věřících a zapal v nich oheň své lásky!
Dýchej ve mně, Duchu svatý,
 abych svatě myslel.
 Pobízej mě, Duchu svatý, 
abych svatě jednal.
 Nadchni mě, Duchu svatý,
 abych svatost miloval. Posiluj mě, Duchu svatý,
 abych svatost ochraňoval.
 Ochraňuj mě, Duchu svatý, 
abych svatost nikdy neztratil. Amen. (modlitba sv. Augustina)

Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého neposkvrněného srdce jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srdce byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého, neboť teprve v plnosti těchto darů Tě dovedeme nazývat svou Matkou a Tebe ctít. Amen.

Svatý Michaeli, archanděli, 
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. 
Kníže nebeského vojska,
 svrhni božskou mocí do pekelné propasti 
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Znamení Kříže: “Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého”. Amen.

Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

K poctě Panny Marie

Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás hříšné, kteří se k Tobě utíkáme, ale také za ty, kteří se k tobě neutíkají. Zvláště pak za nepřátele Církve svaté, a ta ty, kteří jsou Ti svěřeni. Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Večerní modlitba

Znamení Kříže: “Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého”. Amen.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných věřících a zapal v nich oheň své lásky!
Dýchej ve mně, Duchu svatý, 
abych svatě myslel.
 Pobízej mě, Duchu svatý, 
abych svatě jednal.
 Nadchni mě, Duchu svatý,
 abych svatost miloval. Posiluj mě, Duchu svatý,
 abych svatost ochraňoval.
 Ochraňuj mě, Duchu svatý, 
abych svatost nikdy neztratil. Amen. (modlitba sv. Augustina)

Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého Neposkvrněného Srdce jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srdce byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého, neboť teprve v plnosti těchto darů Tě dovedeme nazývat svou Matkou a Tebe ctít. Amen.

Bože, chystám se odpočívat. Děkuji ji Ti za dnešní den. Děkuji Ti za všechno co jsi pro mě připravil, děkuji Ti za lidi, co jsi mi poslal do cesty, …
Odpusť mi všechny ty chvíle, kdy jsem Tě znovu zklamal, …
Prosím Tě za …

Bože, prosím Tě také za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí na cestě k Tobě. 
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou. Amen.

Všechny díky a prosby, které si nosíme ve svém srdci, všechno co neumíme vyjádřit slovy, vložme do modlitby, kterou nám odkázal náš Pán, Ježíš Kristus.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Bože, v Tebe důvěřuji, do Tvých rukou svěřuji svůj život.
Nyní půjdu spát, Ty sám prosím nade mnou bdi. A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi.
 Amen.

Znamení Kříže: “Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého”. Amen.

Růženec

Blok textu v přípravě

Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,
za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,
pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.