Aktuální oznámení

Mikulášská nadílka bude v neděli 4. 12. na faře od 14 do 16:30 hod. Zvány jsou všechny děti od 4. let. Rodiče prosím o přihlášení u o. Pavla.

První svaté přijímánípříprava 2022/2023

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat materiály pro přípravu.
Některé materiály s ohledem na autorská práva budou mít omezený přístup a budou pouze ve “Studijní knihovně” s přístupovým heslem.
Více informací u P. Mgr. Pavla Obra / pobr@doo.cz nebo +420 736 134 861

Sirotci a synové. Téma týdne #12

Robert říká, že byl dlouhý život sirotkem, ovšem lepší než jakákoliv věc na zemi, zajišťovat rodinu, starat se o její potřeby. Mám lepší vztahy než dříve, mám krásný vztah se svým otcem. Ovšem předtím jsem byl sirotkem. 

Sirotci v bibli vs. synové
Bůh nás neovládá, ale miluje nás. Dal nám svobodnou vůli, proto s námi může zažívat vztah lásky.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Falešné útěchy. Téma týdne #11

Někdy se může z útěchy stát závislost, která má nějaký kořen. Proto je někdy potřeba se podívat na svůj život Božím pohledem.  Každý z nás máme různé útěchy, některé jsou hříšné a jiné nebezpečné, a jiné Bohu milé. 

Z hříšných to často může být alkohol, pornografie, nevěra, závislost na drogách, počítači, hrách nebo sociálních sítích (mobilu), přestat chodit na mši sv. a ke svátostem, pro hřích, kterého se nechci vzdát. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Záchrana v době chaosu a krize víry. Téma týdne #10.B

Milovaní, zítra, v  neděli 20. 11. 2022 oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále. V našem životě má každý určitou zkušenost s Ježíšem. Pro někoho je Ježíš jako lékař, když se modlil o dar zdraví a byl uzdravený. Pro někoho může být zase jako starší bratr, který pomáhá v náročnějších situacích a vyzývá k odvaze objevovat Otce. Pro někoho může být třebas i soudce, který vyčítá kdykoli klesneme. Nebo Pán našeho života, kdy jsme mu dali svůj život, aby nás vedl. Nebo podobný termín Král. My jsme nezažili dobu krále, panovníka. Ovšem dovídáme se o králích z pohádek. Ať už to byli moudří, pošetilí, sobečtí, násilničtí králové tak měli moc, kterou si ne vždy uvědomovali. Mohli dát život a mohli ho i vzít. I nám Bůh dává moc život dát nebo ho vzít. Slovo je velmi mocné, má moc proklít, i moc žehnat. Ne každý si to však vždy uvědomí a pak hrozí, že místo dobrořečení si budeme zlořečit. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Mateřská boží láska. Téma týdne #10.A

Ježíš je silný a pevný, ovšem je taky jako Otec něžný a jako Otec Mateřský. Mateřská láska je s námi, chrání nás a vede na místo pokoje a bezpečí.

 • David znal pocit jaké to je být v Otcově náručí. Mohl vidět Otce jako Maminku. Byli jsme dáni do rodin abychom vnímali lásku Boha otce v rovině mateřské a otcovské. Kdy nás otec miluje, tráví s námi čas a je s námi.
 • Oz 11 – Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst.
 • Iz 66 – Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu.
 • Žl 131- Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi pro mě nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně. Doufej, Izraeli, v Hospodina nyní i navěky.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Vidět smysl bolesti. Téma týdne #9

Bolest, která má smysl, tak se dá vydržet, ale bolest, která nemá smysl, tu nelze vydržet. O tom bude dnešní téma. Uvedu dva příklady ze života. První je ze školy. Jak už jsem zmínil, v první třídě jsem vlivem léků byl velmi utlumený a nebyl schopen delší pozornosti. Jednou si mojí sestru zavolala učitelka a zprvu jsem ji neslyšel, ale pak jsem slyšel každé slovo „vidíš, on vůbec nereaguje, neslyší, potřebuje jít do zvláštní školy.“ Tato slova znamenala pro mě odmítnutí. Mohlo mi být tak 7 let a tato slova jsem si uložil do srdce jako pravidlo – „Každá autorita, která tě odmítne a nepřijme, v mém srdci nebude mít místo.“ Během života jsem zjistil, že toto pravidlo není pravidlem Božím, ale pravidlem špatných okolností. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Ezau pojal hořkost vůči svému bratru Jakubovi kvůli požehnání, jež mu otec udělil. Řekl si: „Teď se blíží doba smutku za mého otce, ale potom svého bratra Jakuba zabiju.“Gn27,41.
 • A Ezau mu běžel naproti, objal ho, padl mu kolem krku, políbil jej a oba plakali. Gn33,4
 1. Vyjádřil jsem někdy Ježíši, že ho mám nadevše rád a že si volím jeho jako Pana a Spasitele svého života? Jestliže ne, nevadí, pokuste se o to někdy při adoraci, najděte si ten čas.
 2. Zakouším nějakou bolest, která je nesmyslná? Proč?
 3. Jsem schopen/na obětovat bolesti a tíhu svého života Bohu?
 4. Kde jsem se zastavil na cestě s Bohem, v jaké okolnosti jsem rezignoval?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Odpuštění. Téma týdne #8

Odpuštění je jedna z cest, která je velmi náročná. Proč? Protože pravidla v našem srdci častokrát jdou proti našemu přesvědčení mysli. Jak jsme si řekli. Na hněv, nebo zranění můžeme reagovat – zatuhnutím, útěkem, bojem.

Anebo je ještě jeden, a jak už jsme zmínili, odpuštění. To je potřeba, protože, když neodpustím, pak dávám tomu druhému klíč od mé radosti a štěstí. Odpuštění se odehrává v hlavě. Ale pak je také potřeba, aby sestoupilo do srdce. Je dobré uvědomit si jaké emoce jsme prožívaly, říci si co bylo a jak a odpustili jsme si. Odpuštění neznamená, že budeme mít vztah nadále. Odpuštění je cestou pro mě i pro druhého ke svobodě.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Jak reaguji na svůj hněv. Téma týdne #7

Když jsem procházel náročným obdobím, tak jsem poprosil o modlitbu přátele. Když se za mně modlili, uvědomil jsem si spousta situací, které byli nefér. Šikana, rodiče, kteří mě nechápali, Bůh, na kterého jsem se hněval a mnoho dalšího. Pak se mě zeptal jeden z přímluvců, „Mohl by jsi prosím odpustit Bohu, za to co dopustil ve Tvém životě?“ Hořce jsem se rozplakal, jak mohu odpustit Bohu, když je Bůh?

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Žl4, 5,6Ef4, 26 ,27,29, 32-32.
  1. Přiznat si, že jsem nahněvaný
  2. Nehřeš – co děláš když hněv přichází? (počítej než se uklidníš, nebo se modli růženec), neboj se napsat si to na papír, nebo si dej pauzu a odejdi na chvíli z té situace. Neprojevuj agresi násilím, chceš-li uvolnit páru najdi si boxovací pytel, polštář, nebo se v lese vyřvi se. 
  3. Najdi si v srdci ticho a nalezni v něm pokoj. Projdi si, co se událo, a popros Otce ať ti ukáže, co se událo. 

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Bůh je můj skutečný otec. Téma týdne #6

Bůh žije ve mně i v Tobě. My jsme chrámy Ducha Svatého. Jestliže si skutečně uvědomíš tuto pravdu, že jsi nositelem živého Boha, pak se ti nikdy nemůže stát, že by sis připadal/a méněcenný/á. Rozdíl mezi služkou a dcerou je v srdci a jeho nastavení. Tedy kdekoliv přicházíme měli bychom; být ustanoviteli Božího království. Nepřítel zná tuto taktiku, proto je jeho cíl zničit naši identitu Božích dětí.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Mám zkušenost s Bohem Otcem?
 • Co by mohlo být mým bůžkem, kterému sloužím?
 • Kdy jste svému partnerovi (manželce, manželovi) řekli, že je dobrý? 
 • Kdy jste mu naposledy řekli že jste dobří? 
 • Jaké máte sebevědomí?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Jsem Syn/Dcera či otrok (sirotek)? Téma týdne #5

Mohu vědět o tom, že mě někdo miluje, ale dokud tuto lásku, přijetí nezakusím na vlastní kůži, pak jsem stále jen u teorie. Jako tomu je u Lk 15 (mladší syn si žádá dědictví), ví, že je milovaný, ovšem troufá si otce požádat o dědictví, před jeho smrtí. Otec mu vychází vstříc. Naopak jeho bratr celý život dře a nedovolí si ani požádat o cokoliv, co by mohlo otce nahněvat. Je to veliké „to není fér“. Často když se srovnáváme s druhými, může nám vzejít na mysli – to není fér.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Někteří lidé Boha neznají, neměli tu možnost z jakéhokoliv důvodu
 • Někteří lidé znají Boha avšak nezakouší jeho lásku ve svém srdci – jako by žili v pokání.
 • Někteří lidé znají Boha vnímají jeho lásku a jsou oslavou Boží zde na zemi.
 • Máme charakter pro to, co od Boha žádáme?
 • Jak bych popsal svůj vztah s Bohem, pohledem synů (dcer) na Otce?
 • Dovolili jsme Ježíši zaplatit za naše hříchy? Kdy to bylo naposledy?
 • Poznávám se v jednom z těch synů? V kterém?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Manželství je cesta dvou pohledů s jedním cílem, téma týdne #4.B

Drazí rodičové, v životě muže i ženy přichází různé změny v různých životních etapách. To může někdy vést k výměnám názorů, konfrontacím, hádkám a prostředí, které může kazit atmosféru bezpečí a pokoje v našich rodinách. Jsou situace, kdy se dá lecos vyřešit hodně rychle, pak jsou ale situace, které vyřeší až samotný čas. Povím Vám osobní zkušenost. Často jsem od svého táty očekával, aby mi byl oporou a trávil se mnou více času. Tím, že byl horníkem, tak se mi nedokázal věnovat tak jak jsem potřeboval. Často jsem mu to zazlíval ve svém srdci. Až když jsem dospěl, tak jsem s tátou musel řešit ne malé těžkosti, ale jeden kněz mi řekl. „Pavle nemůžeš očekávat od svého táty něco co mu jeho táta nepředal.“ Tím mi dalo by se říci, otevřel srdce pro lásku ke svému otci. Neboť jsem mu mohl odpustit a přijat jej takového jaký je.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Nekladu na svého partnera/partnerku více než může sám unést?
 • Co mohou zakoušet děti, když se rodiče hádají?
 • Kdy jsem řekl/řekla manželce/manželovi miluji tě a nikdy to nechci změnit?
 • Jak řešíme krize v manželství a jaké místo tam zaujímá Bůh?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Setkání v zahradě, téma týdne #4.A

Svět byl stvořený jako nádherný a dokonalý. Stvořený byl pro člověka samotným Bohem. V zahradě vidíme první dějství života. Je to láska Boha k člověku, která se projevuje kreativitou v lásce. Dědičná vina způsobila to, že ne vždy jsme schopni vidět, nebo slyšet a poznat Boží vůli.
My však máme možnost vidět i slyšet Boží hlas. Jsou to naše sny, využít vlastní představivosti k tomu, abychom mohli Boha vidět a slyšet jeho hlas. Každý z nás může vstoupit do zahrady, tam kde přebývá Bůh.
Někdy naše zahrada může vypadat temně, zde je příhodné pozvat Ducha Svatého a zeptat se, jestli není potřeba někomu odpustit v mém okolí. Odpustím-li tomu, který mi ublížil, pak to pusté místo v naší zahradě může najednou vykvést a proměnit se v nádherný kout zahrady. Pokud by jste potřebovali s krokem odpuštění pomoci modlitbou, je možné se osobně a konkrétně domluvit. Vyprošuji nám, ať stále více zakoušíme blízkost Toho, který si nás zamiloval.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Uvěřil/a jsem tomu, že se Bůh se mnou nebaví?
 • Podařilo se mi už setkat s Otcem v zahradě?
 • Je pro mě bezpečné setkat se s Ježíšem, nebo s Otcem?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Dvě smlouvy, téma týdne #3

Často se nám nechce do něčeho, co vyžaduje naši pozornost, nebo čas. Zvlášť, když se jedná o něco, co je duchovní, nebo spojeno s náboženstvím. Je to přirozená rovina naší osobnosti, která je daná touhou zakusit něco krásného, za malou námahu. Práce na našem posvěcení, je neskutečně náročná. Tuto zkušenost měla i sv. Terezka z Lisieux, když viděla schody, po kterých měla kráčet, tak si uvědomila jednu věc, není schopna je zdolat. A tak poprosila Ježíše, zdali by jí nedal výtah. A Ježíš jí vyslyšel, její cesta byla originální a krásná, leč náročná. Někdy nám Bůh pošle člověka, kterého máme milovat nezištně, i když nám ubližuje. Tak to zakoušela právě svatá Terezka, když se starala o jednu řeholnici. Je to cesta lásky, kdy ze sebe máme vydolat to nejlepší, co do nás Bůh vložil.

Podněty k přemýšlení:

 • Věříte Bohu, že je dobrý?
 • Jaké pravidla jsou v mém srdci?
 • Prožil jsem někdy bezpodmínečnou lásku?
 • Brání mi strach více se přiblížit k Bohu?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Cesta k Otci, téma týdne #2

Zatvrzelé srdce není schopné milovat. Bůh nás vede abychom hledali v našem srdci místa, které krvácí a dovolili Ježíši, aby je uzdravil. Během života jsme si mohli vystavět obranné mechanismy, veliké pevnosti, které nás mají chránit.
Někdy můžeme z našeho srdce vytvořit bitevní pevnost, kdy kdokoli se přiblíží k nám a chce nám projevit lásku bude sestřelen a zraněn. Často to děláme, aniž bychom si to uvědomovali …

Podněty k přemýšlení:

Čím je mé srdce naplněné v tuto chvíli? Přísloví 4, 23

Co mi bere pokoj?

Hněvám se na Boha?

Mám také z mého srdce pevnost?

 • Nemusím být silná/ý

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Křest, téma týdne #1

Drazí rodiče, tyto přednášky pochází ze semináře „Otcovo srdce“. Sám jsem měl tu možnost se účastnit dvou seminářů. Byla to pro mě neskutečná zkušenost. S ní bych se rád podělil prostřednictvím těchto přednášek. Podívejte se na stránky https://seminarotcovosrdce.sk/ , pokud by jste vnímali, že potřebujete trochu načerpat a obnovit svůj vztah s Bohem. Doporučuji Roberta s Viky de Hoxar.
Požehnaný čas přeji, OPA

Podněty k přemýšlení:

 • Jaké jsme dostali jméno a proč?
 • Jak vnímám sebe v církvi?
 • Jak mohu prohloubit svou víru?
 • Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.