Události roku 2022 v ostravsko-opavské diecézi

Rok 2022 přinesl opět mnoho událostí. Tou nejzásadnější pro život ostravsko-opavské diecéze byl bezesporu únorový odchod na věčnost prvního biskupa Františka Václava Lobkowicze, s nímž se věřící rozloučili v ostravské katedrále. Pro Českou republiku byly zase důležité změny na biskupských postech, jakož i na postu apoštolského nuncia. Krom toho se uskutečnila celá řada duchovních, kulturních i jiných akcí. Přehled toho nejdůležitějšího dění v diecézi přinášíme zde.

LEDEN

Diecéze – Navzdory stále probíhajícímu covidovému období vyrazili 1. 1. v rámci tříkrálové sbírky do ulic koledníci s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi. S vírou v lidskou solidaritu a dobrotu navštěvovali domácnosti až do 16. 1. Úředně zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika byly umístěny rovněž v kostelech, v obchodech, na úřadech, potažmo na dalších veřejných místech po celé republice, dokonce i na vrcholu Lysé hory a Pradědu. V celkovém součtu se vybralo rekordních 20 883 344 Kč, které Charity v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka využily na své projekty.

Vatikán – Papež František jmenoval 17. 1. arcibiskupa Charlese D. Balva, apoštolského nuncia v České republice, nově apoštolským nunciem pro Austrálii. Nový apoštolský nuncius pro Českou republiku byl jmenován 1. 5. a stal se jím nigerijský arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

 

ÚNOR

Fulnek – Řeholníci a řeholnice žijící na území ostravsko-opavské diecéze se v sobotu 5. 2. setkali ve Fulneku s biskupem Martinem Davidem v rámci Dne zasvěceného života. Krom mše sv. a sdílení svých radostí a starostí na cestě zasvěcení obnovili své řeholní sliby.

Ostrava – Ve čtvrtek 17. 2. zemřel první ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Na věčnost byl povolán ve věku 74 let, zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

Havířov – Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David se v neděli 20. 2. zhostil sloužení mše sv. v havířovském kostele sv. Jana Boska u příležitosti 20. výročí od jeho posvěcení. Kostel je jediný svého jména v České republice.

Ostrava/ Diecéze – V sobotu 26. 2. proběhlo v ostravské katedrále Božského Spasitele poslední rozloučení s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a poté byly jeho tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě. Pět minut před zahájením rekviem se rozezněly zvony napříč celou diecézí, jež svým vyzváněním zvaly věřící k modlitbě za zesnulého biskupa.

 

BŘEZEN

Hať – Diecézní ministrantská rada a bohoslovci připravili víkendové setkání (4.–6. 3.) pro starší ministranty (14–19 let). Situovali ho do farního centra Archa v Hati u Hlučína.

Olomouc – Apoštolský administrátor biskup Martin David navštívil v neděli 20. 3. Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Při své návštěvě se setkal s bohoslovci ostravsko-opavské diecéze a odsloužil mši sv., při níž byla mladým adeptům svátosti kněžství udělena služba lektorátu.

Odry – Ve dnech 22. a 23. 3. pořádala oderská Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol. Po dvouleté covidové přestávce tak Odry opět ožily mladými umělci z moravských církevních škol.

Frýdek – Biskup Martin David se 25. 3. připojil ke kajícímu obřadu, který ve Vatikánu vedl papež František, jehož podstata spočívala v zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Biskup Martin tak učinil při bohoslužbě ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

Diecéze – Apoštolský administrátor biskup Martin David strávil ve dnech od 25. do 27. 3. víkend s bohoslovci ostravsko-opavské diecéze.

 

DUBEN

Opava – Z pátku 8. 4. na sobotu 9. 4. se v opavské konkatedrále Panny Marie uskutečnilo čtyřiadvacetihodinové čtení z Bible, během něhož se u ambonu vystřídalo na 200 lidí různých věkových kategorií, sociálních vrstev a profesí. Matoušovým rodokmenem Ježíše Krista zahájil toto čtení biskup Martin David. Druhý den přesně v 17.00 skončilo ujištěním ze Zjevení Jana: „Ano, přijdu brzo.“

Ostrava – V katedrále Božského Spasitele sloužil na Zelený čtvrtek, tj. 14. 4., ostravsko-opavský ordinář Martin David mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.

Ostrava/ Řím – Radostný velikonoční chvalozpěv, který zní jen jednou v roce při vigilii Zmrtvýchvstání Páně, tzv. Exsultet, zazpíval v sobotu 16. 4. ve Vatikánu rodák z Ostravy jáhen Jan Slepička, studující v Římě teologii. Pro tento úkol jej vybral ředitel Papežského pěveckého sboru Sixtinské kaple Mons. Marcos Pavan.

Ivančena – O odvaze skautů, kteří se před 77 lety postavili Němcům, pohovořil biskup Martin David v sobotu 23. 4. při skautské pouti na Ivančeně u kamenné mohyly, vzniknuvší na památku skautů z ostravského oddílu, kteří byli popraveni Němci na sklonku II. svět. války v Cieszyně.

 

KVĚTEN

Ostrava – Rekordní počet návštěvníků a otevřených sakrálních staveb zaznamenal šestý ročník Otevřených chrámů 2022 probíhající od 1. 5. do 30. 10. Do 35 kostelů a 2 zpřístupněných věží zavítalo téměř 240 000 lidí. Do této akce zapojilo o 9 objektů více než v první sezóně v roce 2017 a návštěvníkům se věnovalo na 150 vyškolených průvodců. Nejnavštěvovanějším objektem se stalo poutní místo Cvilín. Ke kostelu Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné vystoupalo téměř 37 500 zájemců o prohlídku, což je o 15 317 více než v loňském roce. Následovaly radhošťská kaple sv. Cyrila a Metoděje s 29 415 turisty, chrám sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku se zhruba 27 500 návštěvníky a katedrála Božského Spasitele v Ostravě s 26 500 vstupy.

Maria Hilf – Dne 7. 5. našli na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor útočiště účastnícu Diecézní pouti za obnovu rodin a duchovní povolání, při níž v obklopení diecéze kněží stanul u oltáře jako hlavní celebrant biskupský delegát P. Jan Czudek.

Stěbořice – Také letos uspořádaly stěbořická farnost a jednota Orla Memoriál otce Jožky aneb kulturní a sportovní program spočívající v běhu okolo Stěbořic. Memoriál, konaný na památku bývalého stěbořického duchovního správce, jenž r. 2013 zahynul při rybaření na Oravě po zásahu bleskem a jenž by se v pondělí 9. 5. dožil 46 let, se uskutečnil 8. 5.

Maria Hilf – V úterý 10. 5. se k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor sjeli na svou diecézní pouť s biskupem Martinem kněží ostravsko-opavské diecéze.

Jeseník – Apoštolský administrátor biskup Martin David se v sobotu 14. 5. zúčastnil programu oslav 200 let od založení Priessnitzových lázní v Jeseníku. Součástí programu byla i jím sloužená mše sv. na prostranství u hrobky Vincenze Priessnitze, zakladatele lázeňství na Jesenicku. Po ní požehnal tamní léčebné prameny.

Ostrava – Katedrála Božského Spasitele plnila roli jednoho z míst, v nichž se uskutečnilo Diecézní setkání seniorů s biskupem Martinem Davidem. Tím druhým se stala budova biskupství, kde následně proběhla přednáška na téma „Jak pečovat o vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“ a koncert cimbálové muziky Vrzuška.

Ostrava-Stará Bělá – Keramické destičky se jmény zemřelých mužů a žen bez domova, kteří nemají svůj hrob a jejichž popel skončil na rozptylové loučce na ústředním ostravském hřbitově, našly útočiště na novém pietním místě v Ostravě-Staré Bělé. Charita Ostrava na místním hřbitově nechala postavit pomníček ve tvaru stanového přístřešku. Do něj budou ukládány vzpomínkové tabulky se jmény těch, kteří se již vlastní střechy nad hlavou nedočkali. Pietní prostor požehnal ve středu 25. 5. biskup Martin David krátce po mši sv., kterou celebroval v místním kostele sv. Jana Nepomuckého právě za zemřelé lidi bez domova.

Ostrava – Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informoval věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebíral v dopise, předčítaném v neděli 29. 5. v kostelích diecéze.

 

ČERVEN

Ostrava – Do ostravské katedrály Božského Spasitele zamířili ve středu 1. 6. pracovníci Charit i jejich klienti, aby společně s biskupem Martinem Davidem poděkovali za 25 let charitního díla v diecézi.

Ostrava – Svatodušní vigilii s arcibiskupem Janem Graubnerem prožili v sobotu 4. 6. členové duchovního společenství Eucharistická hodina. Pouť mužů a žen, kteří se dobrovolně zavázali alespoň půl hodinu týdně věnovat adoraci a dobrovolné službě ve formě pomoci nemocným, ve farnosti nebo v rodině, se konala v kostele sv. Václava v Ostravě.

Ostrava – Biskup Martin David předsedal ve středu 8. 6. v budově biskupství farářským zkouškám, jejichž cílem je osvědčení o praktické připravenosti zastávat úřad faráře.

Diecéze – Pátek 10. 6. byl v ostravsko-opavské diecézi ve znamení Noci kostelů. Její 13. ročník nabídl více než 700 různých programových tipů na 145 místech. Pořadatelé letos napočítali na 21 000 návštěvnických vstupů.

Vratislav – V sobotu 11. 6. zažila polská Vratislav beatifikaci deset sester sv. Alžběty, které v r. 1945 zemřely násilnou smrtí z rukou vojáků Rudé armády při hájení čistoty své, potažmo čistoty jiných dívek a žen. Skupina řeholnic je pojmenovaná po nejmladší z nich – s. M. Paschalis Jahnové, kterou tento osud potkal v Sobotíně na Šumpersku, kde je též pochována. Slavnostního beatifikačního aktu se krom několika kněží z naší diecéze zúčastnil taktéž biskup Martin David.

Ostrava – Od 10. do 12. 6. zněly Ostravou tóny mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie. K jeho vrcholům patřila první repríza muzikálového oratoria Ludmila autorů Jiřího Najvara a Jana Matouška s hvězdami Národního divadla Moravskoslezského v doprovodu kapely přímo pod taktovkou autora.

Osek – Biskup Martin David v sobotu 18. 6. zavítal coby hlavní host a celebrant mše sv. na slavnostní otevření konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Osek. O chod kláštera se stará Spolek přátel kláštera Osek, jehož předsedou je rodák z Dolního Benešova a současně také člen zastupitelstva této obce na Hlučínsku MVDr. Jindřich Koska.

Ostrava – Sobota 18. 6. se v Ostravě nesla v duchu oslav a děkování. Konkrétně šlo o slavení 20 let ode dne, kdy Středisko VÝZVA, které je součástí Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, začalo pomáhat dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečovatelům. Děkovnou mši sv. sloužil v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu zábřežský farář P. Vítězslav Řehulka.

Krnov – Biskup Martin David přijal v sobotu 25. 6. pozvání zaměstnanců Charity Krnov, aby s nimi a také s klienty a příznivci této Charity poděkoval za 30 let jejího fungování. Sloužil přitom ve farním kostele děkovnou mši sv.

Příbor – V neděli 26. 6. se v Příboře událo slavnostní žehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého.

Jeseník – Tentýž den se obdobný akt odehrál rovněž v Jeseníku – jednalo se o sochu Panny Marie v obnovené Lurdské jeskyni.

Ostrava-Svinov – Mši svatou pro neslyšící sloužil v neděli 26. 6. v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově ve znakové řeči P. Felix Mária Žiška z Uherského Hradiště.

Cvilín – Ve dnech 30. 6. – 4. 7. hostilo poutní místo Cvilín u Krnova 25. Františkánské setkání mládeže.

 

ČERVENEC

Prašivá – Centrum pro rodinu a sociální péči uspořádalo ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským pro děti a rodiny setkání s biskupem Martinem Davidem na hoře Prašivá. Uskutečnilo se 1. 7., a to s jednotným zastřešujícím tématem „Společně na cestě“.

Praha – Biskup Martin David se v sobotu 2. 7. zúčastnil v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha intronizace nového pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Velehrad – Po slavnostní poutní mši sv. na Velehradě ocenila Česká biskupská konference 5. 7. pět významných osobností z různých oblastí veřejného života, mezi nimiž nechyběli dva zástupci z ostravsko-opavské diecéze: středoškolská profesorka Anna Staňková, působící dlouhá léta na Církevní střední škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České Odry, a Jan Zajíček z Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava.

Ostrava – Biskup Martin David stanul 17. 7. u oltáře katedrály Božského Spasitele při děkovné bohoslužbě za 125. výročí posvěcení tohoto chrámu, který byl na katedrálu ostravsko-opavské diecéze povýšen roku 1996.

Stará Voda u Libavé – Ve dnech 23.–24. 7. se ve Staré Vodě u Libavé konala pouť ke sv. Anně. Jednu ze mší při ní sloužil olomoucký biskup Mons. Antonín Basler.

 

SRPEN

Guty – V kostele Božího Těla v Gutech u Třince, jehož předchůdce se před pěti lety stal terčem žhářského útoku tří mladíků, proběhla o půlnoci z 1. na 2. 8. mše sv. za odpuštění a smíření, sloužená duchovním správcem farnosti Ropice a Střítež P. ICLic. Mgr. Kazimierzem Płachtou.

Maria Hilf – Dne 6. 8. připutovali poutníci na Maria Hilf, kde v rámci hlavní poutě vysluhoval Nejsvětější Oběť P. Jan Czudek, delegát ad omnia.

Hradec Králové – Ve dnech od 9.–14. 8. hostil Hradec Králové Celostátní setkání mládeže. Krom stovek mladých zavítal do tohoto krajského města také ostravsko-opavský ordinář Martin David.

Cvilín – Rytířstvo Neposkvrněné pořádalo 13. 8. na Cvilíně dnes již tradiční pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho. Součástí poutě byla taktéž mše sv., kterou sloužil provinciál minoritů o. Piotr Pawlik, OFMConv.

Hrabyně – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni se o víkendu 13.–15. 8. stal místem hlavní pouti. Roli celebranta a kazatele na sebe v neděli 14. 8. vzal kněz z řádu kapucínů P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap.

Andělská Hora – V neděli 14. 8. došlo v parku nad školou v Andělské Hoře k posvěcení sochy archanděla Michaela.

Trojmezí – Poutníci z České republiky, Polska a ze Slovenska se v sobotu 20. 8. setkali na hranicích tří zemí na Trojmezí u Hrčavy, aby zde společně prožili mši svatou. S českými poutníky připutoval biskup Martin David.

Nové Lublice – Na Den obce Nové Lublice na Opavsku, uspořádaný v sobotu 27. 8., zařadili místní rovněž vzpomínku na bývalého faráře P. Johanna Smolíka, jenž 26. 8. 1942 zahynul v koncentračním táboře Dachau. U příležitosti 80. výročí od jeho smrti byla v kostele Nejsvětější Trojice celebrována mše sv.

 

ZÁŘÍ

Stará Ves nad Ondřejnicí – Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zažilo v sobotu 3. 9. rozlučku se starými týmáky a hlavně vedením. Po osmi letech totiž opustil pozici ředitele DSM i DCM o. Jan Slavík a po roce skončil na týmové faře i jáhen Karel Honka. Nového ředitele DSM a DCM o. Jakuba Dominika Štefíka uvedl oficiálně do funkce zde přítomný biskup Martin David.

Vrbno pod Pradědem – Ve dnech  9.–25. 9. probíhaly ve Vrbně pod Pradědem lidové misie. Do města na Bruntálsku dorazil tříčlenný misijní tým vincentinů, složený ze dvou kněží a řeholnice.

Český Těšín – Každoroční slavnost sv. Melichara Grodeckého, jež spojuje věřící z polského Cieszyna i Českého Těšína, přivedla v neděli 4. 9. poutníky zpoza řeky Olše do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Těšínského rodáka a společného patrona obou měst uctili věřící u příležitosti 403. výročí od jeho mučednické smrti v Košicích. Události se zúčastní biskupové diecézí bielsko-żywiecké a ostravsko-opavské.

Olomouc – Biskup Martin David si v pondělí 12. 9. nenechal ujít příležitost připomenout si osobně 20. výročí Teologického konviktu v Olomouci, kde se na teologická studia a kněžskou formaci připravují zájemci o bohosloví. Před 20 lety se do hanácké metropole Teologický konvikt přestěhoval z Litoměřic.

Cvilín – Víkend 17.–18. 9. proběhl v kostele Povýšení sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně ve znamení hlavní pouti. Sloužení nedělní mše sv. se zhostil P. ThDr. Piotr Pawlik, OFM Conv., provinciál menších bratří sv. Františka.

Maria Hilf – Na poutním místě zasvěceném Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se v sobotu 17. 9. již pošestadvacáté shromáždili na Pouti národů čeští, polští a němečtí poutníci. U oltáře se pak setkali ordináři diecéze ostravsko-opavské Martin David a diecéze opolské Rudolf Pierskała.

Ostrava-Pustkovec – Biskup Martin David zahájil v úterý 20. 9. při mši sv. pro vysokoškoláky v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci akademický školní rok.

Ostrava – Týden poté – v úterý 27. 9. – předal v ostravském kostele sv. Václava katechetům kanonické mise na dobu neurčitou.

Starý Jičín – V sobotu 24. 9. se ve Starém Jičíně uskutečnil 29. ročník Běhu sv. Václava. Závod, na jehož pořádání se spolupodílí i farnost Starý Jičín, zakončila mše sv. ve farním kostele zasvěceném právě sv. Václavovi. V neděli 25. 9. pak byla v tomto chrámě sloužená posvícenská mše sv. ke cti patrona českého národa.

Ostrava – U příležitosti 25. výročí, které si v roce 2022 Diecézní charita ostravsko-opavská připomenula, zorganizovala odbornou konferenci na téma Proměny sociální práce v čase. Datum jejího konání stanovila na úterý 27. 9. v Ostravě a otevřela ji nejen odborné veřejnosti z řad sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, zadavatelů a vzdělavatelů, ale též širšímu publiku, které se zajímá o dané téma.

 

ŘÍJEN

Frýdek – Do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku vedly v sobotu 1. 10. kroky věřících z celé ostravsko-opavské diecéze na Diecézní pouť za duchovní obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Od ambonu k nim při bohoslužbě promluvil apoštolský administrátor biskup Martin David, jenž při ní přijal osm kandidátů ke službě trvalého jáhenství.

Ostrava – Nemocniční kaplan ostravsko-opavské diecéze P. Václav Tomiczek získal v sobotu 1. 10. od řádu Milosrdných bratří cenu Celestýna Opitze. Ocenění je řeholním společenstvím udělováno od roku 2010 vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoliv jinak potřebné. Letošním laureátům udělil ceny převor řádu Br. Martin Richard Macek, OH, v pražském kostele sv. Šimona a Judy.

Ludgeřovice – Z celého světa se do Ludgeřovic sjely Sestry Dobrého Pastýře, aby 5. 10. poděkovaly za 25 let činnosti Azylového domu sv. Eufrasie v této obci, v němž pomáhají osamělým matkám s dětmi. Spolu s nimi vzdal v kostele sv. Mikuláše dík Hospodinu i biskup Martin David.

Hlučín – Pro více než tři stovky dětí, které se ve farnostech ostravsko-opavské diecéze zapojují do ministrantské služby, se v sobotu 8. 10. stal cílem Hlučín a tamní Ministrantská pouť. Zahájila ji bohoslužba s biskupem Martinem Davidem, poté následoval program v kostele, místním muzeu, hřbitovní kapli, ale též v areálu vojenského opevnění v Darkovičkách.

Jeseník – Dne 9. 10. se konalo požehnání nové křížové cesty na Křížový vrch a pramene U Vousáče (Jeseník).

Ostrava – V sobotu 15. 10., tj. v den slavnosti sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze, sloužil ostravsko-opavský ordinář Martin David mši sv. v ostravské katedrále. Její součástí je již tradičně udílení ocenění zasloužilým dobrovolníkům ve farnostech a pracovníkům Charit. Při letošním ceremoniálu se ocenění dočkalo 24 lidí. Jsou mezi nimi dlouholetí varhaníci a kostelnice, dále dva manželské páry, regionální politici a jeden duchovní.

Frýdek – V sobotu 15. 10. se ve frýdecké baziliceu skutečnila 16. pouť matek.

Dolní Životice – Na neděli 16. 10. přichystali v Dolních Životicích akt odhalení a požehnání pamětní desky zdejšího rodáka a mučedníka nacistické totality P. Anselma Lea Polaka, OT.

Ostrava-Zábřeh – Biskup Martin David strávil část čtvrtka 20. 10. s farníky z Ostravy-Zábřehu při dni jejich farnosti, v němž si připomínali 15. výročí posvěcení kostela sv. Ducha.

Opava/ Hlučín – Již 21. ročník Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena proběhl od 23. 10. do 29. 10. v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, v chrámu sv. Vojtěcha a v knihovně Petra Bezruče v tomto slezském městě, jakož i v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Spolupořadatelem varhanní soutěže je Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě.

Ostrava-Poruba – Evangelizační projekt Godzone tour podnikl své podzimní turné po České republice. Jednou ze zastávek byla 25. 10. rovněž Ostrava-Poruba. Organizátoři kampaně, která prostřednictvím hudby, zpěvu, tance a osobních svědectví hlásá křesťanské poselství, chtěli divákům sdělit aktuální odkaz: „Nevzdávej to!”

Horní Tošanovice – V pátek 28. 10. se na náměstí C. a K. Karla I. Habsbursko-Lotrinského v Horních Tošanovicích (u zámku) konalo slavnostní požehnání Karlova kříže.

Bílá – Biskup Martin David společně se zaměstnanci Biskupských lesů a lovci oslavil v sobotu 29. 10. patrona myslivců sv. Huberta tzv. Svatohubertskou mší sv. Bohoslužbě u loveckého zámečku na Bílé předcházel průvod od kostela sv. Bedřicha.

Skalice – Biskup Martin David poděkoval v neděli 30. 10. od oltáře kostela sv. Martina ve Skalici u Frýdku-Místku spolu s těmi, kdo do tohoto chrámu přicházejí, za 400 let, jež uběhly od jeho posvěcení.

 

LISTOPAD

Studénka – 30. výročí od svého založení si 10. 11. připomenuli v Charitě Studénka a na tuto slávu pozvali také biskupa Martina Davida, jenž v kostele Všech svatých ve Studénce-Butovicích sloužil děkovnou mši sv.

Praha – Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší realizace v oblasti památkové péče. Ceny Patrimonium pro futuro byly 15. 11. vyhlášeny v osmi hlavních kategoriích. Cenou generální ředitelky NPÚ, udělovanou napříč všemi kategoriemi, byla odměněna obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku.

Stará Voda – Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé zažil 17. 11. při slavnostní mši sv. sloužené sufragánem a apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem i požehnání dvou železných zvonů darovaných farností Šilheřovice.

Opava – Po srpnovém celostátním setkání mládeže v Hradci Králové se mladí z ostravsko-opavské diecéze sjeli v pátek 18. 11. do Opavy na setkání s biskupem Martinem Davidem neboli BISCUP, jež trvalo až do 19. 11.

Ostrava – Ostravsko-opavský ordinář Martin David sloužil v neděli 20. 11. mši svatou v katedrále Božského Spasitele v den slavnosti Krista Krále, která je titulární slavností katedrály.

Kopřivnice – Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice má třicet let. K jubileu jí 22. 11. přijeli gratulovat biskup Martin David, jakož i dřívější kopřivničtí školní kaplani – P. Karel Doležel, P. Petr Kuník a P. Jiří Ramík.

Ostrava – Pošesté pořádalo Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku pro nejpotřebnější děti na Ukrajině. Cílem je přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, ve kterých vyrůstají. Letos bylo do nadílky zařazeno 51 dětí a přispět na pořízení konkrétního dárku bylo možné od listopadu do 15. prosince.

 

PROSINEC

Ostrava – Biskup Martin David absolvoval v sobotu 3. 12. setkání na biskupství v Ostravě s trvalými jáhny a kandidáty trvalého jáhenství.

Olomouc – Čtyři dny nato se ve středu 7. 12. setkal v olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři s bohoslovci.

Havířov – Na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tj. 8. 12., požehnal při slavnostní mši sv. biskup Martin David v Havířově novou sochu Panny Marie. Při té příležitosti též zasvětil Matce Spasitelově farnost a město Havířov.

Diecéze – „Mír začíná u tebe“. Tak znělo motto letošního ročníku akce Betlémské světlo, jež spočívá v tom, že plamínek zažehnutý přímo v místě Kristova narození dopraví rakouští skauti do Vídně, odkud pak jejich čeští kolegové přivezou tento symbol Vánoc do Brna. Do ostravsko-opavské diecéze je skauti přivezli v sobotu 17. 12.

⁕⁕⁕

Krom biskupa Františka Václava Lobkowicze k sobě Pán života povolal i tři kněze spjaté s ostravsko-opavskou diecézí. V úterý 12. 7. zemřel ve věku 84 let P. Zygmunt Farnik, v pondělí 17. 10. ukončil svou pozemskou pouť 88letý P. Václav Turza a ve čtvrtek 10. 11. odevzdal svou duši Hospodinu P. Hyacint Vladislav Skupień, OFMConv.

Autor: Libor Rösner, web doo.cz