Tříkrálová sbírka se blíží. Přidejte se od 1. 1. až do 15. 1. 2024. Každá koruna pomáhá.

Koledování Tří králů už je za dveřmi, desetitisíce dobrovolníků se na začátku ledna vydají do ulic obcí a měst, aby předávali radost a požehnání.  Vyslyšte jejich prosbu o dar pro potřebné, děkujeme všem, kteří do sbírky přispějí.

Tradice od roku 2001

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Pomozte lidem v nouzi

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

K+M+B

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům nebo domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto 66008822/0800.

Dělení výnosu Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka je sice sbírkou celostátní, nicméně její dopad má převážně regionální charakter (80% výnosu sbírky z koledování končí v regionech). Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

 • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
 • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
 • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
 • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
 • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Charita Krnov z výnosu Tříkrálové sbírky podporuje a zajišťuje

 • podpora péče o seniory a nemocné
 • informovanost a rozvoj sociálních služeb
 • přímá pomoc lidem v nouzi
 • udržení služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov
 • podpoření příjemného prostředí střediska Denní stacionář
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
 • nákup kompenzačních pomůcek(elektr.polohovací lůžka, chodítka, WC křesla, antidekubitní matrace..)